Algemene Voorwaarden Marketing Bureau Assistent

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van de Marketing Bureau Assistent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Marketing Bureau Assistent, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van Marketing Bureau Assistent zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Marketing Bureau Assistent behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

De Marketing Bureau Assistent is onderdeel van Juulr B.V. Bij Juulr helpen we onze klanten en partners onder meer met het inzetten van Bloggers & Social Influencers om Content Marketing & Social Media effectiever in te zetten. Vanuit de onderliggende vraag van onze klanten om met Bloggers samen te werken, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de markt een sterke behoefte heeft aan een kwalitatieve aanpak voor SEO dienstverlening. Hier speelt de Marketing Bureau Assistent op in.

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Bureau Assistent een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Marketing Bureau Assistent verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Marketing Bureau Assistent en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marketing Bureau Assistent opgenomen wordt.

 1. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgave door Marketing Bureau Assistent zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Het ondertekenen van een door Marketing Bureau Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Marketing Bureau Assistent.

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Marketing Bureau Assistent blijven maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Marketing Bureau Assistent. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marketing Bureau Assistent zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marketing Bureau Assistent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Tariefstelling, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Marketing Bureau Assistent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, het geprognotiseerde resultaat geeft geen garantie. Echter zal Marketing Bureau Assistent, binnen haar mogelijkheden en conform afspraak, de benodigde werkzaamheden verrichten om de geprognotiseerde resultaten te realiseren, mits redelijk.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marketing Bureau Assistent het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, anders dan Juulr B.V. Dit te aller tijde in overleg met opdrachtgever.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marketing Bureau Assistent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marketing Bureau Assistent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marketing Bureau Assistent zijn verstrekt, heeft Marketing Bureau Assistent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Marketing Bureau Assistent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marketing Bureau Assistent is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marketing Bureau Assistent kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Marketing Bureau Assistent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Marketing Bureau Assistent of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Bureau Assistent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Duur en beëindiging

5.1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Marketing Bureau Assistent voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product of dienst.

5.2. Marketing Bureau Assistent heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Marketing Bureau Assistent onderhouden worden.

5.3. Marketing Bureau Assistent heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marketing Bureau Assistent gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4. Marketing Bureau Assistent heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 1. Levering en levertijd

6.1. Marketing Bureau Assistent gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

6.2. Mocht Marketing Bureau Assistent onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Marketing Bureau Assistent alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Marketing Bureau Assistent een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6.3. Door Marketing Bureau Assistent gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (bestand via e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

 1. Overmacht

7.1. Marketing Bureau Assistent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Marketing Bureau Assistent als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Marketing Bureau Assistent alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Marketing Bureau Assistent geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Marketing Bureau Assistent tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 1. Prijzen

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door Marketing Bureau Assistent minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 1. Betaling

9.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Marketing Bureau Assistent is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door Marketing Bureau Assistent het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.2. In genoemde gevallen behoudt Marketing Bureau Assistent zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een herinnering nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 25,- aanmaningskosten verschuldigd aan Marketing Bureau Assistent.

9.4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Marketing Bureau Assistent een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Marketing Bureau Assistent hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.6. Indien Marketing Bureau Assistent abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Marketing Bureau Assistent het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Marketing Bureau Assistent heeft voldaan.

 1. Copyright

10.1. Het eigendom van door Marketing Bureau Assistent verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij Marketing Bureau Assistent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Marketing Bureau Assistent hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Marketing Bureau Assistent gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2. Marketing Bureau Assistent behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Al het door Marketing Bureau Assistent vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marketing Bureau Assistent niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Voor zover Marketing Bureau Assistent bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Marketing Bureau Assistent weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Marketing Bureau Assistent op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Marketing Bureau Assistent of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Marketing Bureau Assistent.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Marketing Bureau Assistent slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Marketing Bureau Assistent voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Bureau Assistent voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Marketing Bureau Assistent.

11.4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Marketing Bureau Assistent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.5. Marketing Bureau Assistent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.6. De opdrachtgever dient Marketing Bureau Assistent terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Marketing Bureau Assistent geleden schade.

11.7. Marketing Bureau Assistent is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

11.8. Marketing Bureau Assistent is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

 1. Buitengebruikstelling

12.1. Marketing Bureau Assistent heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Marketing Bureau Assistent niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Marketing Bureau Assistent zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Marketing Bureau Assistent kan worden verlangd.

12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Marketing Bureau Assistent gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Marketing Bureau Assistent noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 1. Reclamatie

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Marketing Bureau Assistent, waarna Marketing Bureau Assistent deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Marketing Bureau Assistent binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

14.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.